Residents

Fourth Year Residents

Bradley Corbin, MD

Bradley Corbin, MD

Mercer University School of Medicine
Spencer Gantz, MD

Spencer Gantz, MD

Creighton University School of Medicine
Colin Johnson, MD

Colin Johnson, MD

Medical College of Wisconsin
Lauren Kurtz, MD

Lauren Kurtz, MD

Creighton University School of Medicine
Astrid Marshall, MD

Astrid Marshall, MD

Weill Cornell Medicine
Theresa Piquette, MD

Theresa Piquette, MD

Medical College Of Wisconsin
Ashley Verhasselt, MD

Ashley Verhasselt, MD

Medical College Of Wisconsin
Katarzyna Wlodarczyk, MD

Katarzyna Wlodarczyk, MD

Chicago Medical School-Rosalind Franklin University

Third Year Residents

Morgan Briggs, MD

Morgan Briggs, MD

Medical College of Wisconsin
Sarah Evans, MD

Sarah Evans, MD

University of Maryland Medical School
Ariana Hess, MD

Ariana Hess, MD

Private University of Guadalajara
Nora Miles, MD

Nora Miles, MD

University of Minnesota Medical School
Ciera Oshodi, MD

Ciera Oshodi, MD

Creighton University Medical School
Kristen Stearns, MD

Kristen Stearns, MD

University of Illinois College of Medicine at Rockford
Abigail Strong, MD

Abigail Strong, MD

University of Miami School of Medicine
Alina Tvina, MD

Alina Tvina, MD

Hadassah Medical School

Second Year Residents

Sarah Amherdt, MD

Sarah Amherdt, MD

Medical College of Wisconsin
Jordan Hauck, DO

Jordan Hauck, DO

Chicago College of Osteopathic Medicine
Alexandra Levy, MD

Alexandra Levy, MD

Florida Atlantic University
Leigh Mahlum, MD

Leigh Mahlum, MD

Tulane University
Stephanie Nguyen, MD

Stephanie Nguyen, MD

Medical College of Wisconsin
Katherine Pellino, MD

Katherine Pellino, MD

University of Wisconsin
Alexandra Petrie, MD

Alexandra Petrie, MD

Pennsylvania State University
Zachary Schoppen, MD

Zachary Schoppen, MD

University of Illinois

First Year Residents

Rana Aliani, MD

Rana Aliani, MD

University of Kansas
Margaret Bruce, MD

Margaret Bruce, MD

University of Washington
David Eggert, MD

David Eggert, MD

Kansas City University
Iman Khan, MD

Iman Khan, MD

Chicago Medical School
Blake Neuburg, MD

Blake Neuburg, MD

Medical College of Wisconsin
Ankita Sarawagi, MD

Ankita Sarawagi, MD

University of Nebraska
Rebecca Sigourney, MD

Rebecca Sigourney, MD

Western Michigan University
Mary Siracusa, MD

Mary Siracusa, MD

University of Illinois